วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แนะนำตัว

ชื่อ อรอนงค์
นามสกุล มัยรัตน์
สถานภาพ โสด
อาชีพ รับราชการครู
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม