วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แนะนำตัว

ชื่อ อรอนงค์
นามสกุล มัยรัตน์
สถานภาพ โสด
อาชีพ รับราชการครู
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเกี่ยวกับการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและการประเมิน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เทอมนี้เป็นเทอมที่ 4 ต้องมีการเสนอห้วข้อในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
เพื่อเตรียมตัวทำวิจัย มิฉะนั้นจะไม่จบใน 2 ปี
แต่หัวข้อในการทำวิจัยนั้นต้องมีการศึกษา พร้อมทั้งอ่านวรรณกรรมอีกมาก
ทั้งงานประจำที่ทำอยู่ก็มากพอ ทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาในการอ่านวรรณกรรม
มากนัก
จึงเป็นที่น่าหนักใจว่าจะสามารถเรียนจบภายใน 2 ปีหรือไม่

ต้องสู้ ต้องสู้ จึงจะชนะ

ผู้ติดตาม